Erityismääräykset: Luku 3.3 ADR (2023)

SisäänrossoADR 2023 -uutiset

Tästä luvusta löydät luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (6) merkittyjä numeroita vastaavat erityismääräykset niiden materiaalien tai esineiden osalta, joihin näitä määräyksiä sovelletaan.

Kun erityismääräykseen sisältyy vaatimus pakkauksen merkitsemisestä, sovelletaan kohdan 5.2.1.2 a) ja b) määräyksiä. Jos merkki on lainausmerkeissä, kuten "LITIUMAKUT HÄVITTÄMISEKSI", merkin vähimmäiskoko on 12 mm, ellei erityismääräyksessä tai muualla ADR:ssä toisin mainita.

Uudet erityissäännökset Luku 3.3 ADR 2023

396Suuria ja vahvoja esineitä saa kuljettaa kytkettyjen kaasupullojen kanssa venttiilien ollessa auki kohdasta 4.1.6.5 riippumatta, jos:

(a) Kaasusylinterit sisältävät typpeä nro. UN 1066 tai paineistettu kaasu nro. UN 1956 tai paineilma n. YK 1002;

(b) Kaasusylinterit on liitetty esineeseen paineensäätimien ja kiinteiden putkien kautta siten, että kaasun paine (ylipaine) esineessä ei ylitä 35 kPa (0,35 baaria);

c) kaasupullot on kiinnitetty kunnolla, jotta ne eivät pääse liikkumaan suhteessa esineeseen, ja ne on varustettu vahvoilla painetta kestävillä letkuilla ja putkilla;

(d) Kaasupullot, paineensäätimet, putket ja muut osat on suojattu vaurioilta ja iskuilta kuljetuksen aikana puulaatikoilla tai muilla sopivilla tavoilla;

e) Rahtikirjassa on seuraava sanamuoto "Kuljetus erityismääräyksen 396 mukaisesti";

f) Lastinkuljetusyksiköt, jotka sisältävät tukehtumisvaaraa aiheuttavaa kaasua sisältäviä avoventtiilisylintereissä kuljetettuja esineitä, on hyvin tuuletettu ja merkitty kohdan 5.5.3.6 mukaisesti.

397 Typen ja hapen seokset, jotka sisältävät vähintään 19,5 tilavuusprosenttia ja enintään 23,5 tilavuusprosenttia happea, voidaan kuljettaa tämän nimikkeen alla, jos muita hapettavia kaasuja ei esiinny. Luokan 5.1 toissijaista vaaramerkkiä (malli nro 5.1, katso 5.2.2.2.2) ei vaadita tämän rajan sisällä olevilta pitoisuuksilta.

398Tämä kohta koskee butyleenien, 1-buteenin, cis-2-buteenin ja trans-2-buteenin seoksia. Isobuteenin osalta katso YK-nro 1055.

HUOMAA: Rahtikirjaan lisättävät lisätiedot, katso kohta 5.4.1.2.2 (e)

676Polymeroivia aineita sisältävien kollien kuljetukseen sovelletaan erityismääräyksen 386 säännöksiä yhdessä kohtien 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 ja 5.4.1.2.3.1 kanssa, jos ne kuljetetaan hävitettäväksi tai kierrätettäväksi edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät. täyttyvät:

a) ennen lastausta tehty tutkimus on osoittanut, että kollin ulkolämpötilan ja ympäristön lämpötilan välillä ei ole merkittävää poikkeamaa;

(b) Kuljetus suoritetaan enintään 24 tunnin kuluessa tällaisesta tarkastuksesta;

c) kollit on suojattu suoralta auringonvalolta ja muiden lämmönlähteiden vaikutuksilta (esimerkiksi ympäristön lämpötilan yläpuolella kuljetettavilta lisäkuormilta) kuljetuksen aikana;

d) ympäristön lämpötila kuljetuksen aikana on alle 45 °C;

e) ajoneuvoissa ja konteissa on riittävä tuuletus;

f) Aineet pakataan enintään 1000 litran pakkauksiin.

Arvioitaessa kuljetettaviksi tarkoitettuja aineita tämän erityissäännöksen ehtojen mukaisesti voidaan harkita lisätoimenpiteitä vaarallisen polymerisaation estämiseksi, esimerkiksi inhibiittoreiden lisäämistä.

16Näytteitä uusista tai olemassa olevista räjähdysaineista tai esineistä voidaan kuljettaa toimivaltaisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti (katso 2.2.1.1.3) muun muassa testaus-, luokittelu-, tutkimus- ja kehitystarkoituksiin, laadunvalvontaa tai kaupallisia tarkoituksia varten. näytteet. Kostumattomien tai herkistämättömien räjähdysainenäytteiden massa on rajoitettu 10 kg:aan pienissä pakkauksissa toimivaltaisen viranomaisen määräysten mukaisesti. Kostuneiden tai herkistymättömien räjähdysainenäytteiden massa on rajoitettu 25 kg:aan.

23Tämä aine aiheuttaa syttymisvaaran, mutta tämä tapahtuu vain suuressa tulipalossa suljetussa tilassa.

32Tämä asia ei kuulu ADR-sopimuksen määräysten piiriin, jos se on missään muussa muodossa.

37Tämä materiaali ei ole ADR-määräysten alainen pinnoitettuna.

38Tämä materiaali ei ole ADR-määräysten alainen, jos se sisältää enintään 0,1 % kalsiumkarbidia.

39Tämä materiaali ei ole ADR-määräysten alainen, jos se sisältää alle 30 % tai 90 % tai enemmän piitä.

43Kun nämä aineet esitetään kuljetettaviksi torjunta-aineina, ne on kuljetettava asianomaisen torjunta-aineluokan mukaisesti ja sovellettavien torjunta-aineita koskevien määräysten mukaisesti (ks. kohdat 2.2.61.1.10–2.2.61.1.11.2).

45Antimonioksidit ja antimonisulfidit, joiden arseenipitoisuus ei ylitä 0,5 % kokonaismassasta, eivät ole ADR-määräysten alaisia.

47Ferrosyanidit ja ferrisyanidit eivät ole ADR-sopimuksen määräysten alaisia.

48Tätä ainetta ei saa hyväksyä kuljetettavaksi, jos se sisältää yli 20 % vetysyanidia.

59Nämä materiaalit eivät ole ADR-määräysten alaisia, jos ne eivät sisällä yli 50 % magnesiumia.

60Tätä ainetta ei hyväksytä kuljetettavaksi, jos pitoisuus on yli 72 %.

61Teknisen, kemiallisen tai biologisen nimen, jonka on täydennettävä oikeaa kuljetusnimeä, on oltava ISO:n hyväksymä yleinen nimi (katso myös ISO 1750:1981 "Kasvinsuojeluaineet ja vastaavat - Yleisnimet", sellaisena kuin se on muutettuna), muut nimet, jotka on lueteltu kohdassa " WHO suositteli torjunta-aineiden luokittelua vaaran perusteella ja luokitusta koskevia ohjeita" tai tehoaineen nimeä [katso kohdat 3.1.2.8.1 ja 3.1.2.8.1.1 ].

62Tämä aine ei ole ADR-määräysten alainen, jos se ei sisällä enempää kuin 4 % natriumhydroksidia.

65Vetyperoksidin vesiliuokset, jotka sisältävät alle 8 % vetyperoksidia, eivät ole ADR-määräysten alaisia.

66Cinnabar ei ole ADR-määräysten alainen.

103Ammoniumnitriittiä ja epäorgaanisen nitriitin ja ammoniumsuolan seoksia ei saa kuljettaa.

105Nitroselluloosa, joka vastaa nro UN 2556 tai 2557 voidaan luokitella luokkaan 4.1.

113Kemiallisesti epästabiileja seoksia ei saa kuljettaa.

119Kylmäkoneisiin kuuluvat koneet tai muut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu pitämään elintarvikkeet tai muut tuotteet alhaisessa lämpötilassa sisäosastossa, sekä ilmastointilaitteet. Kylmäkoneet ja kylmäkoneiden osat eivät ole ADR-määräysten alaisia, jos ne sisältävät alle 12 kg luokan 2 kaasua, kohdan 2.2.2.1.3 mukaista ryhmää A tai O tai vähemmän kuin 12 litraa ammoniakkiliuosta ( UN nro 2672).

HUOMAA: Kuljetustarkoituksiin lämpöpumppuja voidaan pitää jäähdytyskoneina.

122Toissijaiset vaarat ja tarvittaessa ohjauslämpötila ja kriittinen lämpötila sekä nro. YK (yleinen nimike) kullekin jo osoitetulle orgaaniselle peroksidivalmisteelle on ilmoitettu kohdassa 2.2.52.4, pakkausohjeessa IBC520 kohdassa 4.1.4.2 ja kuljetusohjeessa UN-säiliöissä T23 kohdassa 4.2.5.2.6.

123(Varattu)

127Muita inerttejä materiaaleja tai muita inerttien materiaalien seoksia voidaan käyttää, jos niillä on samat flegmatisointiominaisuudet.

131Flegmatisoituneen aineen on oltava huomattavasti vähemmän herkkä kuin kuiva PETN.

135Dikloori-isosyanuurihapon natriumsuoladihydraatti ei täytä luokkaan 5.1 kuulumisen ehtoja, eikä siihen sovelleta ADR-määräyksiä, ellei se täytä vaatimuksia sisällyttämiselle toiseen luokkaan.

138ADR-määräykset eivät koske p-bromibentsyylisyanidia.

141Tuotteet, jotka riittävän lämpökäsittelyn jälkeen eivät aiheuta vaaraa kuljetuksen aikana, eivät ole ADR-määräysten alaisia.

142Soijapapujauho, jolle on tehty liuotinuuttokäsittely, joka sisältää enintään 1,5 % öljyä ja enintään 11 ​​% kosteutta ja joka ei sisällä käytännössä syttyvää liuotinta, ei kuulu ADR:n säännösten piiriin.

144Vesiliuokset, jotka sisältävät enintään 24 tilavuusprosenttia alkoholia, eivät ole ADR-määräysten alaisia.

145Pakkausryhmän III alkoholijuomat eivät ole ADR-määräysten alaisia, jos ne kuljetetaan enintään 250 litran säiliöissä.

152Tämän materiaalin luokitus muuttuu raekoon ja pakkauksen mukaan, mutta raja-arvoja ei ole määritetty kokeellisesti. Asianmukaiset luokitukset on tehtävä kohdan 2.2.1 mukaisesti.

153Tätä nimikettä sovelletaan vain, jos testeillä on osoitettu, että nämä aineet eivät ole veden kanssa kosketuksissa palavia eivätkä taipumusta itsestään syttymiseen ja että vapautuva kaasuseos ei ole syttyvää.

162(suljettu)

163Luvun 3.2 taulukossa A nimeltä mainittua ainetta ei voida kuljettaa tämän nimikkeen alla. Tämän nimikkeen alla kuljetettavat aineet voivat sisältää enintään 20 % nitroselluloosaa, jos se ei sisällä enempää kuin 12,6 % (kuivamassa) typpeä.

168Asbesti, joka on upotettu tai kiinnitetty luonnolliseen tai keinotekoiseen sidemateriaaliin (kuten sementti, muovi, asfaltti, hartsi tai mineraalit) siten, ettei kuljetuksen aikana pääse vapautumaan vaarallisia määriä hengitettäviä asbestikuituja, ei koske ADR. Valmistetut esineet, jotka sisältävät asbestia ja jotka eivät täytä tätä määräystä, eivät missään tapauksessa ole ADR-määräysten alaisia, jos ne on pakattu siten, että vaarallisia määriä hengitettäviä asbestikuituja ei pääse vapautumaan kuljetuksen aikana.

169Ftaalihapon anhydridit kiinteässä olomuodossa ja tetrahydroftaalihappoanhydridit, jotka eivät sisällä yli 0,05 % maleiinihappoanhydridiä, eivät ole ADR:n alaisia. Sula ftaalihappoanhydridi, jonka lämpötila on leimahduspisteensä yläpuolella ja joka sisältää enintään 0,05 % maleiinihappoanhydridiä, on luokiteltava luokkaan nro. YK 3256.

172Kun radioaktiivinen materiaali aiheuttaa toissijaisen vaaran:

a) materiaali on luokiteltava tarvittaessa pakkausryhmään I, II tai III osassa 2 esitettyjen pakkausryhmien luokituskriteerien mukaisesti vallitsevan toissijaisen vaaran luonteen mukaisesti;

b) pakkauksissa on oltava kutakin materiaalin aiheuttamaa toissijaista vaaraa vastaavat lisävaaramerkit; vastaavat tarrat on kiinnitettävä kuljetusyksikköön kohdan 5.3.1 määräysten mukaisesti;

c) pakkausten dokumentointia ja merkitsemistä varten oikea kuljetusnimi on täydennettävä niiden komponenttien nimillä, jotka vaikuttavat pääasiassa tähän tai näihin toissijaisiin vaaroihin, ja se on ilmoitettava suluissa;

d) Rahtikirjaan on sisällytettävä luokan 7 numeron jälkeen ja suluissa kutakin toissijaista vaaraa vastaavat mallien etikettinumerot ja tarvittaessa pakkausryhmä, johon materiaali on 5.4 kohdan mukaisesti määritetty. .1.1.1d).

Katso pakkaustiedot myös kohdasta 4.1.9.1.5.

177ADR-määräykset eivät koske bariumsulfaattia.

178Tätä nimitystä tulisi käyttää vain, jos luvun 3.2 taulukossa A ei ole muuta sopivaa nimitystä, ja vain kotimaan toimivaltaisen viranomaisen luvalla (katso 2.2.1.1.3).

181Tätä ainetta sisältävät pakkaukset on varustettava mallin nro. 1 (vrt. 5.2.2.2.2), ellei alkuperämaan toimivaltainen viranomainen myönnä poikkeusta tietylle pakkaukselle, koska se arvioi testien tulosten perusteella, että tällaisessa pakkauksessa oleva aine eivät osoita räjähdysmäistä käyttäytymistä (katso 5.2.2.1.9).

182Alkalimetallien ryhmään kuuluvat litium, natrium, kalium, rubidium ja cesium.

183Maa-alkalimetallien ryhmään kuuluvat magnesium, kalsium, strontium ja barium.

186(suljettu)

188Muut ADR:n vaatimukset eivät koske kuljetusta varten esitettyjä kennoja ja akkuja (paristoja), jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

a) litiummetalli- tai litiumseosakussa litiumpitoisuus ei ylitä 1 grammaa, ja litiumioniakun nimellisenergia wattitunteina ei saa ylittää 20 Wh;

b) litiummetalli- tai litiumseosakun litiumin kokonaispitoisuus ei saa ylittää 2 grammaa ja litiumioniakun nimellisenergia wattitunteina ei saa ylittää 100 Wh. Tämän vaatimuksen täyttävien litiumioniakkujen wattituntiluokitus on merkittävä ulkokuoreen, paitsi akkujen, jotka on valmistettu ennen 1. tammikuuta 2009;

HUOMAA: Kun kohdan 2.2.9.1.7 f) mukaisia ​​litiumakkuja kuljetetaan tämän erityissäännöksen mukaisesti, kaikkien akun sisältämien litiummetallikennojen kokonaislitiumpitoisuus ei saa ylittää 1,5 g ja kaikkien litiumionikennojen kokonaiskapasiteetti akun sisältämä teho ei saa ylittää 10 Wh (katso erityismääräys 387).

c) jokainen kenno tai akku täyttää kohtien 2.2.9.1.7 a), e), f) soveltuvin osin ja g] vaatimukset;

d) Kennot ja akut, ellei niitä ole asennettu laitteisiin, on sijoitettava sisäpakkauksiin, jotka peittävät ne kokonaan. Kennot ja akut on suojattava oikosulkujen välttämiseksi. Tässä mielessä se tarkoittaa suojaa kosketuksilta itse pakkauksen sisällä olevien sähköä johtavien materiaalien kanssa, mikä voi aiheuttaa oikosulkuja. Sisäpakkaukset on pakattava kiinteisiin ulkopakkauksiin ja täytettävä kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja 4.1.1.5 määräykset;

e) laitteisiin asennetut kennot ja akut on suojattava vaurioilta ja oikosululta, ja laitteet on varustettava tehokkailla keinoilla tahattoman käytön estämiseksi. Tämä vaatimus ei koske laitteita, jotka ovat tarkoituksellisesti aktiivisia kuljetuksen aikana (radiotunnistuslähettimet, kellot, anturit jne.) ja jotka eivät ole omiaan kehittämään vaarallista lämpöä. Laitteisiin asennettujen akkujen tapauksessa ne on sijoitettava vahvoihin ulkopakkauksiin, jotka on valmistettu asianmukaisista materiaaleista ja jotka ovat vahvuudeltaan ja rakenteeltaan sopivia pakkauksen kapasiteettiin ja käyttötarkoitukseen, ellei akun vastaavaa suojaa ole varmistettu. laitteista, joissa se on;

f) Jokaisessa pakkauksessa on oltava asianmukainen litiumakun merkki kohdan 5.2.1.9 mukaisesti.

Tätä vaatimusta ei sovelleta:

i) pakkauksiin, jotka sisältävät vain laitteisiin asennettuja nappiparistoja (mukaan lukien painetut piirilevyt);

ii) ja pakkauksiin, jotka sisältävät enintään 4 kennoa tai 2 akkua, jotka on asennettu laitteeseen, kun lähetys ei sisällä enempää kuin kaksi pakkausta.

Jos pakkaukset asetetaan päällyspakkaukseen, litiumakun merkin on oltava suoraan näkyvissä tai toistettava päällyspakkauksen ulkopuolella ja päällyspakkauksessa on oltava merkintä "OVERPACK". "OVERPACK"-merkin kirjainten on oltava vähintään 12 mm korkeita.

HUOMAA: Litiumkennoja sisältävät pakkaukset, jotka on pakattu ICAO:n teknisten ohjeiden osan 4 luvun 11 pakkausohjeen 965 tai 968 kohdan IB määräysten mukaisesti, ja niissä on kohdassa 5.2.1.9 tarkoitettu merkki. (litiumparistojen merkki) ja kohdassa 5.2.2.2.2 mallinro. 9A katsotaan tämän erityismääräyksen mukaisiksi.

g) ellei paristoja ole asennettu varusteisiin, jokaisen pakkauksen on kestettävä pudotuskoe 1,2 metrin korkeudesta riippumatta sen asennosta ilman, että sen sisältämät kennot tai akut vaurioidu, ilman että sen sisältöä siirretään siinä määrin, että paristot (tai kennot) koskettavat toisiaan ilman, että sisältö vuoda; Ja

h) Tässä erityissäännöksessä "laitteet" tarkoittaa litiumkennoilla tai -akuilla toimivia laitteita. Ellei akkuja ole asennettu varusteisiin tai pakattu varusteiden kanssa, pakkausten bruttomassa saa olla enintään 30 kg.

Kuten edellä ja muualla ADR:ssä, "litiumpitoisuus" tarkoittaa litiumin massaa litiummetalli- tai litiumseoskennon anodissa.

Litiummetalliakuille ja litiumioniakuille on erilliset merkinnät, jotta voidaan helpottaa näiden akkujen kuljetusta tietyillä kuljetusmuodoilla ja mahdollistaa välitoimien suorittaminen onnettomuuden sattuessa.

Testit ja kriteerit -käsikirjan kolmannen osan kohdassa 38.3.2.3 määritelty yksikennoinen akku katsotaan "kennoksi", ja sitä on kuljetettava tämän erityissäännöksen soveltamisalaan kuuluvien "kennojen" vaatimusten mukaisesti.

190Aerosoligeneraattorit on varustettava suojalaitteella sisällön vahingossa vuotamista vastaan. ADR-määräykset eivät koske aerosoligeneraattoreita, joiden tilavuus on enintään 50 ml ja jotka sisältävät vain myrkyttömiä komponentteja.

191Pienet astiat, joiden tilavuus on enintään 50 ml ja jotka sisältävät vain myrkyttömiä komponentteja, eivät ole ADR-määräysten alaisia.

193Tämä kohta koskee vain ammoniumnitraattiyhdistelannoitteita. Ne on luokiteltava Manual of Tests and Criteria, osan 3, 39 mukaisen menettelyn mukaisesti. Lannoitteet, jotka täyttävät tämän YK-numeron kriteerit, eivät ole ADR:n vaatimusten alaisia.

194Säätölämpötila ja kriittinen lämpötila, jos sellainen on, sekä no. Kaikkien tällä hetkellä määritettyjen itsereaktiivisten aineiden YK (yleinen luokka) on ilmoitettu kohdassa 2.2.41.4.

196Valmiste, joka laboratoriokokeissa ei räjähdy ontossa tilassa, ei räjähdy, ei reagoi eristeessä kuumennettaessa eikä osoita räjähdysvoimaa, voidaan kuljettaa tämän nimikkeen alla. Valmisteen on myös oltava teknisesti stabiili (eli sen itsestään kiihtyvän hajoamislämpötilan (TDDA) on oltava vähintään 60 °C 50 kg:n pakkauksessa), valmiste, joka ei täytä näitä kriteerejä, on kuljetettava määräysten mukaisesti. jotka koskevat luokkaa 5.2 (katso 2.5.52.4).

198Nitroselluloosaliuokset, jotka sisältävät enintään 20 % nitroselluloosaa, voidaan kuljettaa maaleina, hajustetuotteina tai painomusteina tapauksen mukaan (katso YK-numerot 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 ja 3470).

199Lyijyyhdisteet, jotka sekoitettuna suhteessa 1/1000 0,07 M suolahapon kanssa ja sekoitettuna tunnin ajan 23 °C ± 2 °C:ssa, liukenevat vain enintään 5 % (vrt. standardi ISO 3711 :1990 "Pigmentit perustuvat lyijykromaatti ja kromolybdaatti - Tekniset tiedot ja testimenetelmät") katsotaan liukenemattomiksi, eivätkä ne koske ADR:n vaatimuksia, elleivät ne täytä vaatimuksia sisällyttämiselle toiseen luokkaan.

201Sytyttimien ja sytyttimien täyttöpakkausten on täytettävä niissä maissa voimassa olevat määräykset, joissa ne on täytetty. Ne on suojattava kaikilta vahingossa tapahtuvilta pakoilta. Sisällön nestemäinen osa ei saa edustaa enempää kuin 85 % säiliön tilavuudesta 15°C:ssa Säiliöiden, mukaan lukien sulkimet, on kestettävä sisäinen paine, joka vastaa kaksi kertaa nestekaasun painetta 55°C:ssa Venttiilimekanismien ja sytyttimien tulee olla tiukasti suljettuja, teipattuja tai muuten tukkeutuneita tai jopa suunniteltuja estämään sisällön toiminta tai vuotaminen kuljetuksen aikana. Sytyttimet saavat sisältää enintään 10 g nestekaasua ja täyttöpakkaukset enintään 65 g.

HUOM: Kevyemmät, erikseen kerättävät jätteet, katso luku 3.3, erityismääräys 654.

203Tätä kohtaa ei tule käyttää polyklooratuille bifenyyleille (UN-nro 2315) eikä kiinteille polyklooratuille bifenyyleille (UN-nro 3432).

204(suljettu)

.... Jatkuu liitteessä

FAQs

Mistä tunnistaa ADR hyväksytyn pakkauksen? ›

Tyyppihyväksyntä Tyyppihyväksyntämerkintä on maalattu, painettu tai meistetty pakkaukseen, riippuen pakkauksen materiaalista. Merkintä alkaa UN-merkillä, jossa ovat kirjaimet U ja N päällekkäin ja ne on ympyröity, paitsi meistämällä pakkaukseen tehty pakkaustunnus saadaan merkitä vain isoin U ja N kirjaimin.

Miten vaaralliset aineet merkitään rahtikirjaan? ›

Rahtikirjan / kuljetusasiakirjan on sisällettävä seuraavat tiedot jokaisesta kuljetettavaksi annettavasta vaarallisesta aineesta tai esineestä: YK-numero, jota edeltää kirjaimet "UN" aineen tai esineen virallinen nimi tarvittaessa teknisellä nimellä täydennettynä. varoituslipukkeiden numerot.

Milloin tarvitaan Säiliöajolupa? ›

Säiliöajolupa, jolla voidaan kuljettaa vaarallisia aineita yli 3000 litran säiliöissä. Räjähdeajolupa, jolla voidaan kuljettaa luokan 1 vaarallisia aineita yli vapaarajan.

Mikä on Vapaaraja? ›

Vapaaraja on kuljetusyksikössä kuljetettavien vaarallisten aineiden määrään liittyvä vapautus tietyistä kuljetussäännöksistä.

Mitä ilmenee tuotteen Pakkausmerkinnästä? ›

Tuotteen valmistajan pitää ilmoittaa nimensä ja osoitteensa tuotteessa. Jos tietojen ilmoittaminen tuotteessa ei ole mahdollista, voi tiedot antaa tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa. Jos tuote on valmistettu EU:n ulkopuolella, tuotteessa pitää olla myös maahantuojan nimi ja osoite.

Mikä on LQ kuljetus? ›

rajoitettuja määriä (Limited Quantity) kuljetuspakkauksessa on merkintänä mustan vinoneliön sisällä oleva UN-numero. Jos numeroita on useita tai neliön sisällä on kirjaimet LQ, kuljetuspakkaus sisältää useita eri VAK-luokiteltuja aineita. LQ-määrät vaihtelevat riippuen aineen kuljetusluokasta ja pakkausryhmästä.

Mihin kolmeen luokkaan kemikaalien väärät voidaan jaotella? ›

Kemikaalien ominaisuuksien tun- nistaminen, niihin liittyvien vaarojen tiedostaminen ja riskien hallinta ovat lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle työpaikalla. Kemiallisten vaaro- jen arvioinnissa voidaan erottaa kolme osa-aluetta: terveysvaara, palo- ja räjähdysvaara sekä ympäristövaara.

Onko ADR koe vaikea? ›

ADR-ajolupakoe on suhteellisen vaativa, ja siihen on hyödyllistä harjoitella etukäteen. Myös hylätyn ajolupakokeen uusinta maksaa 50 euroa, ja se saattaa aiheuttaa myös matkakustannuksia sekä muita ylimääräisiä hankaluuksia.

Mitä ovat vaaralliset aineet? ›

Vaaralliset aineet ovat yleensä kemikaaleja tai metalleja, jotka ovat fysikaalisten ominaisuuksiensa takia välittömästi vaarallisia ja voivat eri syistä johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Milloin tarvii ADR luvan? ›

Milloin ADR-ajolupa tarvitaan? ADR-ajolupa tarvitaan aina, kun kuljetetaan vaarallisia aineita pakattuna yli vapaarajan tai säiliökuljetuksissa riippumatta aineen määrästä. ADR-ajoluvan saaminen edellyttää ADR-kurssin käymisen ja hyväksytysti suoritetun loppukokeen.

Paljonko öljyä saa kuljettaa? ›

Vaarallisten aineiden vapaarajat

Vapaaraja esimerkiksi dieselöljylle, UN 1202, on vapaarajataulukon mukaan 1000 litraa. Bensiinille, UN 1203, vastaava vapaaraja on 333 litraa.

Mitä ADR Perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan? ›

Perusajolupa oikeuttaa kuljettamaan taulukon ”ADR-ajoluvat ja kuljetusoikeudet” mukaisesti kappale- ja irtotavarana muiden luokkien aineita, mutta ei luokan 1 räjähteitä eikä luokan 7 radioaktiivisia aineita.

Paljonko Autossa saa kuljettaa polttoainetta? ›

Yksityishenkilö saa kuljettaa henkilökohtaiseen käyttöön tai kotitalous sekä urheiluharrastuksiin polttoaineita uudelleen käytettävissä sekä polttonesteille hyväksytyissä ja vähittäismyyntiin tarkoitetuissa astioissa, enintään 60 litraa yksittäisessä astiassa ja yhteensä enintään 240 litraa kuljetusyksikössä.

Milloin vaarallisten aineiden kuljettamiseksi tarvitaan lupa *? ›

Vaarallisten aineiden kuljetuslupaa tulee hakea hyvissä ajoin, viimeistään kahta viikkoa ennen vaarallisten aineiden kuljetusten suunniteltua aloittamista.

Mistä kuljettaja vastaa vaarallisten aineiden kuljetuksessa? ›

Kuljettaja vastaa maantiekuljetuksessa siitä, että ajoneuvo vastaa kysymyksessä olevaa kuljetusta ja on kuormattu ja miehitetty asianmukaisella tavalla. Kuljettaja vastaa siitä, että kuljetus suoritetaan säännösten mukaisesti ja näkyvin merkki on se, että kuljetusyksikkö on merkitty vaaditulla tavalla.

Mitä pakkausmerkinnät kertovat? ›

Mitä pakkaus kertoo? Jokaisessa pakkauksessa pitää olla – elintarvikkeen nimi – tuotteen valmistajan, pakkaajan tai myyjän yhteystiedot – sisällön määrä – ainesosaluettelo eli lista aineista, joita elintarvikkeessa on – päiväysmerkintä.

Mitä ovat pakkausmerkinnät? ›

Pakkausmerkinnät kertovat, milloin tuote on pakattu ja mikä on viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen -päiväys. Viimeinen käyttöpäivä merkitään herkästi pilaantuviin tuotteisiin. Pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen tuotetta ei saa myydä, eikä tuotetta suositella käytettävän sen jälkeen.

Mitä pakkausmerkinnät tarkoittaa? ›

Tuote- ja pakkausmerkintä on tapa yksilöidä, vakuuttaa oikeellisuus tai jäljittää jokin esine tai tuote. Merkintä tuo esille tuotebrändin, standardin, omistusoikeuden, laatujärjestelmän, ympäristöjärjestelmän ja muita kuluttajalle tärkeitä pakkaustietoja kuten parasta ennen -päiväyksen.

Mikä aine on haitallista nieltynä? ›

Jotkut tuotteet voivat olla tappavia, koska ne voivat nieltynä joutuessaan hengitysteihin aiheuttaa kemiallisen keuhkokuumeen. Esimerkkejä: tärpätti, bensiini, selluloosaohenne, lamppuöljy.

Saako tulitikkuja lähettää postissa? ›

Kiellettyjen lähetysten joukossa ovat kaikki vaaralliset aineet. Näitä aineita ei saa siis lähettää lainkaan. Helposti ei tule ajatelleeksi, että hajuvedet tai kynsilakat – ihan tavalliset kotitalouden aineet – voivat olla vaarallisia. Samoin tulitikut ja tähtisädetikut.

Mistä saa tietoa aineen vaarallisuudesta? ›

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat säädökset, määräykset ja pätevyysvaatimukset löytyvät Traficomin VAK-sivuiltaLinkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä. Sivulla Kuluttajat ja VAK-kuljetus kerrotaan kuluttajia koskevista VAK-kuljetusmääräyksistä.

Miten välttää altistumista vaarallisille kemikaaleille? ›

Kemikaaleille altistumista voi vähentää myös pienentämällä kodin tavaramäärää. Esimerkiksi elektroniikasta haihtuu sisäilmaan palonsuoja-aineita, joten elektroniikkatuotteiden määrää kodissa kannattaa rajoittaa.

Mitä tarkoittaa H ja P lauseet? ›

H- ja P-lausekkeet

Jos varoitusmerkki on huutomerkin kuva eli se kertoo kemikaalin haitallisuudesta tai ärsyttävyydestä, niin vaaralausekkeella voidaan täsmentää esim., että kemikaali ärsyttää silmiä. P-lauseke eli turvalauseke kertoo turvallisuustoimenpiteistä, miten kemikaalilta täytyy suojautua.

Mitä vaarallisia kemikaaleja voi olla kotona? ›

Tunnettuja kotona käytettäviä syövyttäviä aineita ovat mm. eräät konetiskiaineet, pesu- ja puhdistusaineet, kuten uunin- ja WC:n puhdistusaineet, viemärinavausaineet, eräät ruosteen- ja kalkinpoistoaineet sekä auton akkuhappo.

Mikä on VAK? ›

VAK - vaarallisten aineiden kuljetus.

Mitä tarkoittaa vaarallinen materiaali? ›

Vaaralliset aineet ovat materiaaleja tai esineitä, joilla on vaarallisia ominaisuuksia, ja jos niitä ei valvota asianmukaisesti, ne voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, infrastruktuurille ja/tai kuljetusvälineille.

Mikä on ADR koe? ›

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ADR- ajolupakoetta.

Onko kaikki kemikaalit vaarallisia? ›

Jotkut kemikaalit voivat olla vaarallisia ihmiselle tai luonnolle. Kemikaalit luokitellaan varoitusmerkinnöin aiheuttamansa vaaran mukaan palo- ja räjähdysvaarallisiin, terveydelle vaarallisiin ja ympäristölle vaarallisiin kemikaaleihin. Kemikaali voi kuulua yhteen tai useampaan näistä ryhmistä.

Mikä on hapettava aine? ›

Hapettava: Kemikaalit (kaasut, nesteet tai kiinteät aineet), jotka aiheuttavat toisen materiaalin palamisen tai myötävaikuttavat siihen.

Mikä on VAK tuote? ›

Kuljetusvaarallinen aine

Aine, seos, liuos, esine, väline tai tavara, joka aiheuttaa räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaaraa, on syttyvä, reaktiivinen, myrkyllinen, syövyttävä tai tuottaa vaarallisia reaktioita kuljetuksessa aiheuttaen vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Kuka vastaa vaarallisen aineen luokituksesta? ›

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta saa kuljettaa käytettävässä kuljetusmuodossa. Lähettäjä vastaa siitä, että aine on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu kaikkien kuljetuksessa sovellettavien kuljetusmuotojen vaatimalla tavalla.

Millä perusteella aine luokitellaan palavaksi? ›

luokituskoodit:
  • F – Palavat nesteet ilman lisävaaraa ja näitä aineita sisältävät esineet. ...
  • F3 – Palavia nesteitä sisältävät esineet. ...
  • FT – Palavat nesteet, myrkylliset. ...
  • FC – Palavat nesteet, syövyttävät.
  • FTC – Palavat nesteet, myrkylliset syövyttävät.
  • D – Epäherkistetyt nestemäiset räjähdysaineet.

Mitä käy jos laittaa väärää öljyä autoon? ›

Mitä väärän öljyn käyttö voi moottorille aiheuttaa? Jos autossa on käytetty öljyä, jolla ei ole ajoneuvon valmistajan hyväksyntää, ei voida olla varmoja, että öljy on teknisesti moottoriin sopivaa. Öljy voi muodostaa esimerkiksi liikaa sulfaattituhkaa, joka aiheuttaa hiukkassuodattimen tukkeutumista.

Mitä käy jos autossa on liikaa öljyä? ›

Liian suuri öljymäärä voi vahingoittaa moottoria.

Liika öljy voi olla yhtä vaarallista kuin öljyn puute. Jos moottorissa on liian paljon öljyä, jotkut moottorin osat suorastaan uivat siinä, eikä se tee koko koneelle hyvää. Ongelma koskee ennen kaikkea kampiakselia.

Kauanko bensa säilyy tankissa? ›

Polttoainestabiloitu bensiini säilyy yhdestä kolmeen vuotta.

Tuotteesta riippuen stabilointiaine voi pidentää bensiinin säilyvyyttä yhdestä kolmeen vuoteen.

Kauanko ADR ajolupa on voimassa? ›

Ajolupa on voimassa 5 vuotta kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa, lupa on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. ADR-luvan umpeutumisen jälkeen koko ADR-koulutus alkaa alusta.

Kauanko diesel säilyy Kanisterissa? ›

Dieselistä säilytetään mm. varavoimalaitoksissa useita vuosia, jopa yli kymmenen vuotta vanha diesel on paljastunut toimivaksi tuotteeksi. Säilyvyyteen vaikuttaa hyvin paljon olosuhteet ja säilytyspaikka.

Voiko Bensakanisteri räjähtää? ›

– Bensiiniastian kuljettaminen vain varmuuden vuoksi ei ole järkevää. Kolaritilanteessa on aina olemassa kuljetusastian rikkoontumisen vaara. Autoon vuotava bensiini voi tietyissä olosuhteissa syttyä palamaan.

Saako autossa säilyttää bensaa? ›

Asuinrakennuksista erillään olevien rakennusten kohdalla on vielä erilliset määräykset, sillä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan ”autotallissa tai -katoksessa saa säilyttää ajoneuvon polttoainesäiliössä säilytettävän bensiinin lisäksi 60 litraa bensiiniä.

Kuka valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksia? ›

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii viranomaisvalvonnan koordinaattorina. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan valtuudet antaa määräyksiä teknisluontoisista asioista. Sääsdöskokolema: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 541/2023 .

Mikä on suurin sallittu lentokorkeus lähtöpaikan kohdalla? ›

Suurin sallittu lennätyskorkeus 120 metriä maan tai veden pinnasta. Toiminnan on perustuttava suoraan näköyhteyteen (VLOS) Suurin sallittu lentoonlähtömassa on 25 kg. Vaarallisten aineiden kuljettaminen ja esineiden pudottaminen kielletty.

Miten vaarallisia aineita sisältävä lähetys pitää merkitä? ›

Varoituslipuke ja -merkintä

Pääsääntö vaarallisten aineiden kuljetuspakkausmerkinnässä on se, että pakkauksesta tulee löytyä aina vähintään luokkakohtainen varoituslipuke eli luokkalipuke kokoa 100 x 100 mm ja 12mm:n kokoisella fontilla varoitusmerkintänä YK-numero, jossa kirjaimet UN ovat edessä.

Mikä on ADR kuljetus? ›

ADR-ajolupa (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) oikeuttaa autonkuljettajia kuljettamaan vaarallisia aineita yli vapaarajan. Se on voimassa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin kuljetuksissa.

Mikä on intermodaalinen kuljetus? ›

Intermodaalinen: tavaroiden kuljetus, jossa maantiekuljetuksen lisäksi käytetään rautatie-, sisävesi- tai merikuljetusta.

Miten IBC pakkauksen varoituslipukkeet tulee merkitä? ›

*** Lipukkeen yläosassa on oltava aineen luokan symboli tai luokan 1 vaarallisuusluokkien 1.4, 1.5 ja 1.6 aineille vaarallisuusluokan numero ja nro:n 7E varoituslipukkeessa sana ”FISSILE”. Varoituslipukkeen on oltava 45° kulmaan asetettu neliö (kärjelleen asetettu neliö). Vähimmäiskoon on oltava 100 mm x 100 mm.

Mitä kuljettaja vastaa vaarallisten aineiden kuljetuksessa? ›

Kuljettaja vastaa maantiekuljetuksessa siitä, että ajoneuvo vastaa kysymyksessä olevaa kuljetusta ja on kuormattu ja miehitetty asianmukaisella tavalla. Kuljettaja vastaa siitä, että kuljetus suoritetaan säännösten mukaisesti ja näkyvin merkki on se, että kuljetusyksikkö on merkitty vaaditulla tavalla.

Paljonko polttoainetta saa kuljettaa? ›

Yksityishenkilö saa kuljettaa henkilökohtaiseen käyttöön tai kotitalous sekä urheiluharrastuksiin polttoaineita uudelleen käytettävissä sekä polttonesteille hyväksytyissä ja vähittäismyyntiin tarkoitetuissa astioissa, enintään 60 litraa yksittäisessä astiassa ja yhteensä enintään 240 litraa kuljetusyksikössä.

Mikä luokitellaan kemikaaliksi? ›

Kemikaali on kemiallinen aine, joka on kemiallinen valmiste eli kemian teollisuuden tuote ja jonka rakenne siksi tunnetaan ja jolla on rakenteensa mukainen nimi – täten sillä on yleensä myös CAS-numero. Kemikaali voi myös olla kemiallisten aineiden seos, jonka ainesosat ja ainesosien pitoisuudet tunnetaan.

Miten suojautua Syövyttävältä aineelta? ›

Jos käytät syövyttäviä kemikaaleja, varaa kemikaalin kestäviä kannellisia muoviastioita roiskeiden siivoamista varten. Suojaudu huolellisesti, kun käsittelet syövyttäviä kemikaaleja (emäksiä ja happoja). Käytä silmäsuojaimia, suojakäsineitä ja suojaesiliinaa, vaikka sinulla olisikin vetokaappi käytössä.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 06/11/2023

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.